Zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních údajů

Společnost Autoškola Club Česká republika s.r.o., jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat klienty o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Autoškoly, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Autoškolou.


Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

  • Autoškolou my, společnost Autoškola Club Česká republika, s.r.o., IČ 253 78 384, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 687/21,  702 00 Ostrava, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, e-mail: blahut@autoskolaclub.cz, telefon +420 777 857 655
  • Klientem (dále také jen "subjekt údajů") jste Vy, zákazník, kterému společnost poskytuje službu 

Autoškola poskytuje služby v oblasti  získání nebo rozšíření řidičského oprávnění, školení řidičů, dopravních psychotestů, hospodárné a defenzivní jízdy a vzdělávání učitelů autoškol. 

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR") a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě zvláštního zákona je při zpracování osobních údajů Autoškola povinna dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Právní úprava ochrany osobnosti člověka včetně jeho přirozených práv je obsažena v § 81 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Autoškola jako správce osobních údajů je oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanoveným zákonem bez souhlasu subjektu údajů. Zpracování dalších osobních údajů je možné pouze se souhlasem subjektu údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány osobami, které přicházejí do styku s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Jaké osobní údaje a za jakým účelem Autoškola zpracovává?

Autoškola zpracovává na základě právních předpisů osobní údaje nutné k identifikaci subjektu údajů a k plnění právních povinností stanovených právními předpisy v rámci oblastí spadajících do působnosti Autoškoly.

Jedná se o následující osobní údaje: (vyplněné do žádosti o přijetí v výuce a výcviku)

- jméno a příjmení,

- datum narození

- číslo dokladu totožnosti

- číslo řidičského průkazu

- telefon

- email

- adresu

Osobní údaje, které poskytuje subjekt údajů dobrovolně za účelem zjednodušení a zefektivnění komunikace s autoškolou, tj. zejména email a telefonní číslo, jsou zpracovávány na základě titulu oprávněného zájmu.

Z jakých zdrojů Autoškola osobní údaje získává?

Autoškole získává osobní údaje zejména od subjektu údajů z Žádosti o přijetí k výuce a výcviku.

Jakým subjektům Autoškola osobní údaje poskytuje?

Příslušným obecním úřadům obce s rozšířenou působností.

Kam se obrátit, domníváte-li se, že osobní údaje Autoškola zpracovává v rozporu se zákonem?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o konkrétním Subjektu údajů Autoškola zpracovává, si může Subjekt údajů či zastupující osoba vyžádat písemně na adrese:

Autoškola - Autoškola Club Česká republika s.r.o.

Havlíčkovo náb. 687/21, 70200 Ostrava

E-mail: blahut@autoskolaclub.cz

Tel.: +420 777 857 655